Poland

40 lat po kradzieży Luwr odzyskał renesansową zbroję

Muzeum Luwr w Pary¿u odzyska³o cenne elementy renesansowej zbroi. Skradziono je w 1983 roku.

Do Luwru wróci³ he³m i ozdobny napierœnik - elementy zbroi wykonanej w latach 1560-1580 w Mediolanie. Zbroja zosta³a przekazana do Luwru w 1922 roku przez rodzinê Rotschildów, a nale¿¹ce do kolekcji baronowej de Rotschild.

Do dziœ nie wiadomo, kto i w jaki sposób wykrad³ fragmenty zbroi z muzeum.

Na œwiat³o dzienne wyp³ynê³y w styczniu tego roku.

W Bordeaux jeden z licytatorów zatrudni³ eksperta, który mia³ oceniæ zabytkowe militaria odziedziczone przez jedn¹ z rodzin.

Napierœnik i he³m wzbudzi³y podejrzenia rzeczoznawcy. Powiadomiona policja odnalaz³a opis przedmiotów w bazie zaginionych artefaktów, na której jest obecnie ponad 100 tys. przedmiotów. Tylko w zesz³ym roku dodano ich na nia 900.

Ostatecznie elementy skradzionej zbroi znalaz³y siê na swoim miejscu w Luwrze.

To najczêœciej odwiedzane muzeum œwiata kilkakrotnie pad³o ofiara z³odziei.

Jedn¹ z najbardziej spektakularnych by³a kradzie¿ Mony Lisy Leonarda da Vinci. W 1911 roku ukrad³ go pracownik Luwru Vincenzo Perrugia, który zamkn¹³ siê na noc w jednej z muzealnych szaf, by wynieœæ dzie³o. Odzyskano je dopiero 2 lata póŸniej, gdy z³odziej usi³owa³ sprzedaæ obraz handlarzowi antykami we Florencji.

W 1976 roku trzech rabusiów wykorzysta³o rusztowanie, wspiê³o siê po nim i przez wybite okno dosta³o siê do wnêtrza. Skradli wysadzany diamentami miecz, który u¿yty by³ podczas koronacji króla Karola I w 1824 roku. Nie odzyskano go do dziœ.

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money