Poland

3,4 tys. zatrzymanych na protestach w obronie Nawalnego

W czasie demonstracji w Rosji zatrzymano ponad 3400 osób, ¿¹daj¹cych uwolnienia aresztowanego dysydenta Aleksieja Nawalnego - poinformowali w niedzielê dzia³acze na rzecz praw obywatelskich.

Najwiêksz¹ grupê - co najmniej 1360 osób - zatrzymano na najwiêkszym proteœcie, w Moskwie - poda³  portal OVD-Info. W Petersburgu dokonano kolejnych 523 zatrzymañ.

Rosyjski komisarz ds. praw dziecka powiedzia³, ¿e wœród zatrzymanych jest oko³o 300 nieletnich.

W sobotê na ulice w ca³ej Rosji, od Chabarowska na wschodzie po Kaliningrad, wysz³y dziesi¹tki tysiêcy manifestantów. To jeden z najwiêkszych protestów, jakie mia³y miejsce za rz¹dów prezydenta W³adimira Putina.

Wspó³pracownicy Nawalnego dziêkowali za poparcie i zapowiedzieli kontynuacjê protestów. Wed³ug nich na demonstracji w stolicy zgromadzi³o siê 40 tys. osób. Oficjalne rz¹dowe dane o „nieautoryzowanym wiecu” mówi¹ o znacznie mniejszej frekwencji.

W wielu miastach demonstranci przynieœli na manifestacje szczotki do WC, co jest aluzj¹ to twierdzenia, ¿e w ³azience w gigantycznym pa³acu Putina, znajduje siê w³oska szczotka o wartoœci 700 euro.

Dowiedz siê wiêcej: „Pa³ac Putina” za miliard dolarów

Oburzenie w mediach spo³ecznoœciowych wywo³a³ film z Petersburga, na którym widaæ 54-letni¹ kobietê brutalnie, bez powodu, kopniêt¹ przez policjanta. Wed³ug doniesieñ medialnych kobieta dozna³a urazu g³owy. Le¿y w szpitalu i nie odzyska³a dot¹d przytomnoœci.

Football news:

Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League