Poland

25 marca zapłonie "Światło dla Białorusi"

25 marca zorganizowana zostanie ogólnopolska akcja solidarnoœci Œwiat³o dla Bia³orusi.

25 marca w rocznicê proklamowania niepodleg³ej Bia³oruskiej Republiki Ludowej obchodzony jest Dzieñ Wolnoœci Bia³orusi – œwiêto nieuznawane przez rz¹d Aleksandra £ukaszenki.

Aby zademonstrowaæ solidarnoœæ i wsparcie dla bia³oruskich s¹siadów, którzy od sierpnia ubieg³ego roku g³oœno upominaj¹ siê o swobody demokratyczne Narodowe Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego inicjuj¹ akcjê #LightfForBelarus.

Akcja polega na iluminacji tego dnia siedzib i obiektów instytucji kultury oraz innych obiektów publicznych w ca³ej Polsce, Europie i na œwiecie kolorami bia³o-czerwono-bia³ej flagi niepodleg³ej Bia³orusi.

W ramach solidarnoœci z narodem bia³oruskim w Warszawie zorganizowana zostanie wystawa fotografii "Bia³oruœ " Marsz Wolnoœci". Siedmioro fotografów przedstawi swoje prace z protestów na Bia³orusi. Mo¿na j¹ obejrzeæ w Kordegardzie – Galerii Narodowego Centrum Kultury w Warszawie od 4 do 25 marca. Wystawa powsta³a z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, który 16 grudnia 2020 roku przyzna³ demokratycznej opozycji na Bia³orusi nagrodê im. Sacharowa za dzia³ania na rzecz praw cz³owieka.Wystawa fotograficzna dokumentuje wydarzenia ostatnich miesiêcy z perspektywy bia³oruskich fotografów i fotografek: Darii Buriakiny, Nadii Bu¿an, Andrieja Liankiewicza, Lesi Pcholki, Wolhy Szukaj³y, Julii Szab³owskiej i Aleksandra Wasukowicza.

Football news:

Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless
While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling
UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week