Poland

240 stron okruchów

"Klan Wyspiañskich", czyli chwytliwy tytu³, to o wiele za ma³o na ksi¹¿kê. Praca Jana Tomkowskiego, historyka literatury i uniwersyteckiego wyk³adowcy, znacznie lepiej sprawdzi³aby siê jako materia³ na zajêcia dla studentów ani¿eli lektura dla czytelników, którzy chcieliby poznaæ fenomen spowinowaconych ze sob¹ przedstawicieli rzeczonego rodu.

„Po lekturze paru tysiêcy stron listów, wspomnieñ i innych dokumentów" – jak zaznacza autor – powsta³a opowieœæ banalna, uboga w treœæ, za to obfita w rozwa¿ania, w których wiêkszoœæ to „chyba" albo „podobno" czy „w tym wypadku musimy polegaæ na w³asnej wyobraŸni, bo wiemy naprawdê niewiele". Z rozwlek³ej narracji o cechach gawêdy („to w pisaniu czasem pomaga, ale jednak znacznie czêœciej przeszkadza") nie wynika, niestety, by Wyspiañskich mo¿na by³o potraktowaæ jako wspólnotê z³¹czon¹ szczególnym spoiwem.

Ksi¹¿ka „nie jest typow¹ kronik¹ rodu, autor nie zamierza³ bowiem zg³êbiaæ wyczerpuj¹co losów ka¿dego z bohaterów, niezale¿nie od roli, jak¹ odegra³ w dziejach literatury czy sztuki".

Interesuj¹ go „jedynie artyœci – spe³nieni i potencjalni, uznani i zapomniani". Tyle ¿e jak autor pisze: Wyspiañscy „byli raczej bohaterami drugiego planu". Poza Stanis³awem, który „w pewnych sprawach, zw³aszcza artystycznych, móg³ sprawi...

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well