Poland

21 629 nowych zakażeń koronawirusem. 202 osoby zmarły

Koronawirus SARS-CoV-2

AFP

O 21 629 przypadków wzros³a w ci¹gu ostatnich 24 godzin liczba potwierdzonych zaka¿eñ koronawirusem w Polsce. To czwarty dzieñ z rzêdu z rekordowym dobowym przyrostem infekcji. Ministerstwo Zdrowia informuje o œmierci 303 pacjentów. Znów najwiêcej przypadków na Mazowszu. Równie¿ w Wielkopolsce ponad 3 tys. zaka¿eñ.

Zaka¿enia potwierdzono u mieszkañców nastêpuj¹cych województw: mazowieckiego (3416), wielkopolskiego (3082), kujawsko-pomorskiego (1954), ma³opolskiego (1914), œl¹skiego (1761), ³ódzkiego (1554), lubelskiego (1455), podkarpackiego (1274), pomorskiego (1049), dolnoœl¹skiego (999), zachodniopomorskiego (668), œwiêtokrzyskiego (607), warmiñsko-mazurskiego (594), opolskiego (550), lubuskiego (394), podlaskiego (358). 

"Z powodu COVID-19 zmar³o 35 osób, natomiast z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³o 167 osób." - informuje ministerstwo Zdrowia.

Pi¹tek jest czwartym dnem z rzêdu z rekordowym przyrostem zaka¿eñ. 

26 paŸdziernika potwierdzono 10241 zaka¿eñ i 45 zgonów, 27.10- 16300 i 132, 28.10 - 18820 i 236 oraz 29.10 - 20156 i 301.

£¹cznie w Polsce potwierdzono dot¹d 340 834 przypadków infekcji i 5 351 zgonów z powodu Covid-19.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it