Poland

2,9 proc. Polaków ocenia ministra zdrowia bardzo dobrze

Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski

Fotorzepa, Jerzy Dudek

"Jak ocenia Pani/Pan dotychczasow¹ pracê Adama Niedzielskiego w roli ministra zdrowia?" - takie pytanie zadaliœmy uczestnikom sonda¿u SW Research dla rp.pl.

Adam Niedzielski zast¹pi³ £ukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia 26 sierpnia. Wczeœniej Niedzielski od 18 lipca 2019 roku by³ prezesem NFZ.

W przesz³oœci Niedzielski pracowa³ w ZUS, Ministerstwie Sprawiedliwoœci i Ministerstwie Finansów.

Niedzielski po objêciu funkcji ministra zdrowia zmieni³ strategiê walki z koronawirusem m.in. w zakresie testowania osób zaka¿onych koronawirusem skupiaj¹c testy na osobach objawowych. Ponadto osoby z objawami wskazuj¹cymi na zaka¿enie koronawirusem na testy zaczêli kierowaæ lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, a nie sanepid.

Na pytanie o ocenê dotychczasowych dzia³añ Niedzielskiego jako ministra zdrowia, jakie zadaliœmy uczestnikom sonda¿u SW Research, 2,9 proc. ankietowanych stwierdzi³o, ¿e ocenia go "bardzo dobrze".

13,3 proc. ankietowanych ocenia Niedzielskiego "dobrze".

OdpowiedŸ "ani dobrze, ani Ÿle" wybra³o 63,2 proc. respondentów.

10,6 proc. ankietowanych ocenia dzia³ania Niedzielskiego "Ÿle".

10 proc. respondentów ocenia Niedzielskiego "bardzo Ÿle".

- Z³¹ opiniê o pracy Adama Niedzielskiego wyra¿a rzadziej ni¿ co pi¹ta kobieta i 23% mê¿czyzn. le lub bardzo Ÿle ministra ocenia co czwarta osoba od 35 do 49 roku ¿ycia i blisko 28% respondentów zarabiaj¹cych powy¿ej 5000 z³. Czêœciej ni¿ ogó³ respondentów z³e zdanie o pracy Adama Niedzielskiego wyra¿aj¹ badani  mieszkaj¹cy w miastach licz¹cych od 200 tys. do 499 tys. osób – 31% - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zosta³o przeprowadzone przez agencjê badawcz¹ SW Research wœród u¿ytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.10-22.10.2020 r. Analiz¹ objêto grupê 800 internautów powy¿ej 18. roku ¿ycia. Próba zosta³a dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby zosta³a skorygowana przy u¿yciu wagi analitycznej tak, by odpowiada³a strukturze Polaków powy¿ej 18. roku ¿ycia pod wzglêdem kluczowych cech zwi¹zanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzglêdniono zmienne spo³eczno-demograficzne.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it