Poland

2,7 proc. Polaków otrzymało dwie dawki szczepionki na COVID

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 154 633 osoby - podaje rz¹d. O najwiêkszej dobowej liczbie szczepieñ w Polsce informowano 19 lutego - wówczas resort zdrowia poda³, ¿e w ci¹gu doby zaszczepiono na COVID 173 421 osób.

£¹cznie w Polsce wykonano 2 990 683 szczepieñ na COVID-19

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (23 097) i œl¹skim (16 513).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 3 103 (w ci¹gu doby wzros³a o 208) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,1 proc. szczepieñ.

4 342 dawki szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta nie zmieni³a siê).

Co najmniej jedn¹ dawk¹ zaszczepiono w Polsce 1 959 165 osób. Dwie dawki otrzyma³o 1 031 518 osób. Oznacza to, ¿e dwiema dawkami zaszczepiono ok. 2,7 proc. mieszkañców naszego kraju.

Po 59 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 50 689. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 50 705 159 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 1 000 dni, a wiêc nieca³e trzy lata.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game