Poland

13 lat za zabicie sąsiada to za mało - Ziobro złożył kasację

Prawo karne

zabójstwo

Adobe Stock

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierowa³ do S¹du Najwy¿szego kasacjê od wyroku skazuj¹cego na 13 lat wiêzienia studenta, który zabi³ swojego s¹siada po tym, gdy ten zwróci³ mu uwagê na zbyt g³oœne s³uchanie muzyki.

Sprawa dotyczy zdarzenia z 16 maja 2017 r. w jednym z budynków mieszkalnych na wroc³awskim osiedlu Wojszyce. 53-letni fotoreporter Ryszard P. zadzwoni³ domofonem do mieszkania, w którym imprezowali dwaj studenci Piotr R. i Micha³ G. Akurat wychodzili z domu po alkohol. Piotr R. nie podniós³ s³uchawki, wychodz¹c zabra³ dwa no¿e kuchenne. Przed budynkiem wywi¹za³a siê sprzeczka s¹siadów. Wed³ug prokuratury, student zaatakowa³ Ryszarda P. no¿ami i wbi³ jeden z nich w jego klatkê piersiow¹. Obra¿enia okaza³y siê œmiertelne. Ranny prosi³ jeszcze studentów o wezwanie karetki, jednak obaj odeszli bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy.

Wed³ug prokuratury, Piotr R. dzia³aj¹c z zamiarem bezpoœrednim zada³ swojemu s¹siadowi œmiertelny cios no¿em w klatkê piersiow¹. Do ataku dosz³o, poniewa¿ pokrzywdzony podj¹³ interwencjê s¹siedzk¹ w zwi¹zku z zak³ócaniem ciszy nocnej poprzez g³oœne s³uchanie muzyki przez Piotra R. i jego znajomego. W przesz³oœci oskar¿ony wielokrotnie zak³óca³ spokój swoim s¹siadom.

Prokurator wnioskowa³, by za tê zbrodniê ukaraæ Piotra R. kar¹ 25 lat pozbawienia wolnoœci. Oskar¿ony nie przyzna³ siê do winy, utrzymuj¹c, ¿e pokrzywdzony nadzia³ siê na nó¿ przypadkowo. Ta wersja wydarzeñ zosta³a jednak odrzucona. S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu uzna³ Piotra R. winnym zabójstwa z zamiarem ewentualnym.

Sêdzia t³umaczy³a, ¿e zgromadzony materia³ dowodowy nie da³ podstaw do stwierdzenia, ¿e zabójstwo fotoreportera zosta³o zaplanowane przez jego s¹siada.

– Bior¹c jednak pod uwagê zachowanie Piotra R., to ¿e na widok Ryszarda P. wyj¹³ no¿e z kieszeni, ¿e ustawi³ je tak, jak opisuje, nale¿y przypuszczaæ, ¿e godzi³ siê z mo¿liwoœci¹ pozbawienia ¿ycia Ryszarda P. – argumentowa³a sêdzia, oddalaj¹c liniê obrony, która twierdzi³a, ¿e do zranienia dosz³o w wyniku nieszczêœliwego wypadku.

W apelacji prokurator podniós³ zarzut ra¿¹cej niewspó³miernoœci kary. S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu ocenia³ go jako niezasadny. Utrzyma³ w mocy wyrok I instancji.

W kasacji do S¹du Najwy¿szego Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wskaza³, ¿e stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci czynu pope³nionego przez Piotra R. i stopieñ jego winy powinny byæ uznane za bardzo wysokie.

- Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w chwili pope³nienia zabójstwa oskar¿ony by³ w pe³ni poczytalny. Biegli ocenili go jako osobê o ponadprzeciêtnej sprawnoœci intelektualnej o narcystycznym i egoistycznym nastawieniu. Oskar¿ony by³ uzale¿niony od alkoholu, przy czym zna³ jego dzia³anie na swój organizm w postaci obni¿enia kontroli zachowañ i wyzwalania zachowañ agresywnych. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e Piotr R. zapowiada³ swoim znajomym, ¿e „ukarze s¹siadów" za to, ¿e zwracaj¹ mu uwagê, ¿e zak³óca ciszê nocn¹. Wymachiwa³ przy tym no¿em, a tak¿e wymienia³ nazwisko póŸniejszego pokrzywdzonego - argumentuje Zbigniew Ziobro.

Jego zdaniem, s¹d nienale¿ycie uwzglêdni³ w wymiarze orzeczonej kary okolicznoœæ, pozostawienia pokrzywdzonego bez opieki. ¯y³ on jeszcze co najmniej kilkanaœcie minut przed przyjazdem karetki, zatem istnia³a du¿a szansa, ¿e gdyby zosta³ od razu przewieziony do szpitala, jego ¿ycie mo¿na by uratowaæ.

Natomiast zbyt du¿e znaczenia s¹d nada³ m³odemu wiekowi Piotra R. mimo, ¿e w chwili pope³nienia czynu oskar¿ony nie by³ m³odocianym w rozumieniu kodeksu karnego.

- Jakkolwiek jego m³ody wiek móg³by byæ przes³ank¹ do ³agodniejszej kary, to tylko w po³¹czeniu ze szczegó³ow¹ analiz¹ drogi ¿yciowej sprawcy. Ta zaœ w przypadku Piotra R. œwiadczy przeciwko niemu, m.in. z powodu jednoznacznie negatywnych opinii s¹siadów o oskar¿onym, jak równie¿ nadu¿ywaniu alkoholu i narkotyków - twierdzi  Prokurator Generalny. Zwróci³ uwagê, ¿e  wyrok s¹du I instancji zawiera³ sprzecznoœci. S¹d Okrêgowy bowiem z jednej strony uzna³, ¿e oskar¿ony „w miejscu zamieszkania posiada opiniê negatywn¹", w innym zaœ miejscu orzeczenia wskaza³, ¿e prowadzi on „nienaganny tryb ¿ycia".

Prokurator Generalny wniós³ o uchylenie wyroku w czêœci dotycz¹cej wymiaru kary i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Apelacyjnemu we Wroc³awiu.

Football news:

Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro