Poland

100 tysięcy ofiar pandemii Covid-19 w Wielkiej Brytanii

AFP

W ci¹gu trzech ostatnich tygodni w Wielkiej Brytanii zmar³o ponad 25 tys. chorych z Covid-19 a ³¹czna liczba zgonów od pocz¹tku pandemii przekroczy³a we wtorek 100 tys.

Wielka Brytania jest pierwszym europejskim krajem, w którym liczba zgonów, spowodowanych Covid-19, przekroczy³a 100 tys. Na œwiecie wiêcej ofiar koronawirusa zanotowano natomiast tylko w Stanach Zjednoczonych (prawie 422 tys. wed³ug statystyk Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa), Brazylii (niemal 218 tys.), Indiach (ponad 153 tys.) i Meksyku (ponad 150 tys.).

W Europie, poza Wielk¹ Brytani¹, pandemia koronawirusa poch³onê³a najwiêcej ofiar we W³oszech (prawie 85 tys.), Francji (niemal 74 tys.) i Rosji (ponad 69 tys.).

Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, z³o¿y³ we wtorek kondolencje rodzinom i bliskim zmar³ych. W czasie konferencji prasowej mówi³, ¿e „trudno jest policzyæ smutek, zawarty w tych ponurych statystykach”, jak równie¿ „stracon¹ szansê po¿egnania siê”, w przypadku wielu ofiar.

- Sk³adamy obietnicê, ¿e kiedy przejdziemy przez ten kryzys, zjednoczymy siê jako naród, aby pamiêtaæ o wszystkich, których straciliœmy i uhonorowaæ bezinteresowne bohaterstwo wszystkich osób, walcz¹cych z pandemi¹ na pierwszej linii frontu, wszystkich, którzy oddali swoje ¿ycie, by ratowaæ innych - zapowiedzia³ Johnson, dodaj¹c, ¿e wyci¹gniêta zostanie „lekcja” z epidemii.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17